Odoo 14 Doanh nghiệp Cộng đồng

Chung

Hỗ trợ chức năng không giới hạn
Những nâng cấp trong phiên bản
Lưu trữ

Giao diện người dùng

Desktop • Web Browser
Mobile • Android and iOS

Websites

Trình xây dựng trang web
thương mại điện tử
↳ Amazon Connector
↳ eBay Connector
Blogs
Những diễn đàn
Sự kiện
Trò chuyện trực tuyến
học trực tuyến

Bán hàng

Bán hàng
CRM
↳ Digital Phone (VoIP) Integration
Điểm bán hàng PoS
↳ Loyalty Programs and Gift Cards
Đăng ký
Chữ ký
Chi phí thuê
Hóa đơn
↳ Payments

Hoạt động

Kế toán
↳ Comprehensive Accounting
- General Ledger, Bank Statement Reconciliation, Analytic Accounting, Vendor Bill OCR, Budgets, Check Writing, Consolidation,Localizations, Reports, ...
↳ Trí tuệ nhân tạo
Dự án
Kiểm kê hàng hóa tồn kho
Mua hàng
Manufacturing (MRP)
↳ Workcenter, Control Panel, Scheduling
Bảo trì
PLM
Chất lượng
Hỗ trợ khách hàng
Dịch vụ tại chỗ
IoT Box

Nhân sự

Nhân viên
↳ Departmental Dashboard
Tuyển dụng
Đội
Hết giờ
Chi phí
Giới thiệu nhân viên
Lương bổng
↳ Expense Digitalization (OCR)
↳ Reimbursement in Payslip
Đánh giá

Productivity Tools

Thảo luận
Ghi chú
Lịch
Thời gian biểu
↳ Grid view
↳ Timer
↳ Reminder
↳ Timesheet validation
↳ Awesome Timesheet (Mobile App)
Cuộc hẹn
Phê duyệt
Tài liệu
↳ Spreadsheet
Lên kế hoạch

Tiếp thị

Tiếp thị qua email
↳ Mailing Templates
SMS
Khảo sát
Xã hội
Tự động hóa marketing

Customization

Studio
Xem giá Tải xuống ngay