Quản lý

Đề nghị làm việc

Đăng thư mời làm việc trên trang web của bạn và theo dõi quy trình nộp đơn ở dạng xem Kanban.

Trang web việc làm

Liên kết các thư mời làm việc từ các trang web tuyển dụng khác nhau với module của bạn và theo dõi tất cả các thư mời làm việc của bạn.

Quản lý quy trình tuyển dụng

Quản lý quy trình bán hàng của các ứng viên áp dụng cho các vị trí mở của bạn và được tổ chức tốt với tính năng quản lý hoạt động thông minh.

Backend

Quản lý mọi việc từ email của ứng dụng đến các hồi đáp tự động ngay tại ứng dụng này.

Tự động chỉ số hóa

Tạo một kho lưu trữ mọi sơ yếu lý lịch của ứng viên, được tổ chức tốt và có thể truy cập nhanh chóng.

Tích hợp lịch

Lập lịch phỏng vấn và gửi thư mời họp trực tiếp từ Odoo và đồng bộ hóa lịch Odoo của bạn với Lịch Google.

Ứng cử viên

Theo dõi tất cả các ứng viên của bạn.


Thuê

Gửi đề xuất trực tuyến

Tạo các đường liên kết đề xuất cho các ứng viên được chọn Cho phép các ứng viên đánh giá đề xuất, tải lên thông tin cá nhân của họ và ký vào bản đề xuất

Trình cấu hình tiền lương

Cho phép nhân viên của bạn tự xây dựng gói quyền lợi riêng: tổng mức lương, thời gian nghỉ làm, phiếu ăn trả trước, v.v...