Quản lý

Thông tin việc làm

Đăng thông tin việc làm trên trang web của bạn và theo dõi quy trình nộp đơn ở dạng xem Kanban.

Trang web tuyển dụng

Liên kết thông tin việc làm từ các trang web tuyển dụng khác nhau với module của bạn và theo dõi tất cả vị trí đang tuyển.

Quản lý quy trình tuyển dụng

Quản lý quy trình ứng viên cho các vị trí đang mở và tổ chức tốt với tính năng quản lý hoạt động thông minh.

Backend

Quản lý mọi việc từ email của ứng dụng đến các hồi đáp tự động ngay tại ứng dụng.

Tự động lập chỉ mục

Tạo một kho lưu trữ mọi sơ yếu lý lịch của ứng viên, được tổ chức tốt và có thể truy cập nhanh chóng.

Tích hợp lịch

Lập lịch phỏng vấn và gửi thư mời họp trực tiếp từ Odoo và đồng bộ hóa lịch Odoo của bạn với Google Calendar.

Ứng cử viên

Theo dõi tất cả các ứng viên của bạn.


Thuê lao động

Gửi thư mời làm việc trực tuyến

Tạo các đường liên kết gửi thư mời làm việc cho các ứng viên được chọn. Cho phép các ứng viên đánh giá đề xuất, tải lên thông tin cá nhân của họ và ký vào bản đề xuất.

Trình cấu hình tiền lương

Cho phép nhân viên của bạn tự xây dựng gói quyền lợi riêng: tổng mức lương, thời gian nghỉ làm, phiếu ăn, v.v...