Odoo Tài liệu

Chứng nhận Odoo

Chính thức hóa kiến thức và chuyên môn của bạn.

Odoo  10

Chức năng

Odoo  11

Chức năng

Odoo 12

Chức năng