Phản hồi

Mẫu tùy chỉnh

Tạo một bộ câu hỏi mặc định cho nhân viên và quản lý để họ có thể sử dụng làm điểm khởi đầu cho đợt đánh giá.

Mẫu theo phòng ban

Tùy chỉnh mẫu cho các phòng ban khác nhau để thêm các câu hỏi cụ thể về vai trò và trách nhiệm.

Phản hồi hai chiều

Tạo đánh giá để nhân viên có thể đưa ra phản hồi cho quản lý trong khi nhận về phản hồi cho chính mình.

Tích hợp cuộc họp

Lên lịch cuộc họp để trực tiếp xem xét phản hồi và hiệu suất làm việc từ biểu mẫu đánh giá nhờ tích hợp với ứng dụng Lịch.

Phản hồi toàn diện

Bật Phản hồi toàn diện để thu thập ý kiến từ cấp dưới và đồng nghiệp, ngoài quản lý. Có thể tạo và giao Phản hồi toàn diện tùy chỉnh cho các phòng ban khác nhau.

Kỹ năng

Trong quá trình đánh giá, kỹ năng mới có thể được bổ sung và kỹ năng hiện có có thể được cập nhật. Điều này tạo cơ hội cho nhân viên chứng minh sự phát triển của họ và cập nhật cho quản lý về mọi buổi đào tạo hoặc tiến triển kể từ lần đánh giá trước đó.

Theo dõi quá trình

Đặt mục tiêu

Tạo mục tiêu cho nhân viên, giao thời hạn và theo dõi tiến trình của họ theo thời gian. Các nút thông minh liên kết mục tiêu với đánh giá để định kỳ kiểm tra tiến trình.

Đánh giá kỹ năng

Tạo báo cáo Đánh giá kỹ năng để theo dõi quá trình phát triển của nhân viên theo thời gian, và theo dõi xem kỹ năng đã cải thiện hoặc thui chột như thế nào, hay không thay đổi. Theo dõi riêng những nhân viên có sự phát triển vượt trội về một kỹ năng cụ thể so với các thành viên trong bộ phận của họ.

Hoạt động

Lên lịch hoạt động (cuộc họp, email, cuộc gọi) sau một đợt đánh giá để theo dõi phản hồi hoặc thông tin hữu ích.

Ghi chú riêng tư

Lưu ghi chú trong một bản đánh giá nhân viên mà chỉ người dùng có quyền cấp Quản lý mới có thể truy cập.