Quản lý

Tạo kế hoạch đánh giá

Thiết lập một số kế hoạch cho từng phòng ban. Tạo ra nhiều giai đoạn khác nhau, và thêm các tác vụ và biểu mẫu tùy chỉnh để tổ chức hoạt động đánh giá của bạn đúng cách.

Sắp xếp các đánh giá

Lọc và sắp xếp đánh giá theo nhân viên, tình trạng, thời hạn chót, mức đánh giá và tên kế hoạch để có được một cái nhìn tổng quan rõ ràng về các đánh giá.

Sắp xếp phỏng vấn

Dễ dàng thiết lập người nhận được đơn. Xác định & lựa chọn đơn cho mỗi vai trò. Quản lý lịch trình đánh giá với các giai đoạn khác nhau. Yêu cầu phỏng vấn cho từng giai đoạn cụ thể trong kế hoạch đánh giá của bạn cho mỗi nhân viên. Theo dõi các cuộc phỏng vấn và đặt nhắc việc trong chế độ xem lịch.


Tạo khảo sát

Thiết kế các khảo sát

Sử dụng các mẫu hiện có để nhanh chóng tạo khảo sát hoặc thiết kế khảo sát của riêng bạn từ đầu. Tạo nhiều khảo sát cho mỗi bước trong quy trình đánh giá.

Tạo mẫu

Chuyển đổi các khảo sát hiện có thành mẫu để dễ dàng sử dụng lại hoặc tùy chỉnh các khảo sát hiện có.

Khảo sát thử

Thử nghiệm khảo sát của bạn với đồng nghiệp và/hoặc người quản lý trước khi gửi cho các nhân viên khác. Yêu cầu bình luận và đánh giá để hoàn thiện nội dung.

Xuất các câu trả lời

Lưu mọi đánh giá điền bởi nhân viên dưới định dạng PDF và có thể in ngay lập tức.


Tự động hóa quy trình

Tạo tác vụ tự động

Cho phép Odoo tự động gửi email và yêu cầu đánh giá cho từng nhân viên theo lịch trình đã được thiết lập trước trong kế hoạch đánh giá.