Tổng quan

No programming needed

Tạo các ứng dụng tùy chỉnh trong vài phút thay vì vài tuần mà không phải lập trình.

Dễ dàng lập trình

Mở khóa chế độ nhà phát triển để có quyền truy cập vào các chi tiết kỹ thuật.

Thiết kế màn hình

Các biểu mẫu

Create and customize advanced forms with tabs, buttons, smart buttons, inline discussion widgets, etc.

Danh sách

Tạo danh sách chỉ đọc hoặc đọc-ghi giống như bảng tính Excel.

Bảng Kanban

Create custom pivot tables; drill down on any dimension and display several measures.

Bảng phân tích dữ liệu pivot

Sử dụng chế độ xem lịch để quản lý các tài liệu được liên kết với lịch làm việc.

Lịch

Use the calendar view to display information per date.

Đồ thị

Get beautiful statistics with the graph views: pie charts, line charts, bar charts, etc.

Đồ thị

Nhận các bảng thống kê đẹp mắt về các đối tượng tùy chỉnh của bạn minh họa bằng biểu đồ: biểu đồ tròn, biểu đồ đường, biểu đồ cột, v.v.

Biểu đồ Gantt

Gantt charts are great for planning and scheduling tasks, events, meetings, etc.

Tính năng

Import/Export

Import .CSV or .XLS files to add and update records and create export templates based on your custom models.

Batch actions

Perform batch actions for a selection of records: delete, archive, custom actions, etc.

Trình chỉnh sửa menu

Reorganize your application menu with drag & drop, and create new menus in just one click.

Cổng email

Kết nối cổng email trực tiếp với ứng dụng của bạn để tạo hồ sơ hoặc thảo luận qua email một cách dễ dàng.

Tìm kiếm

Tùy chỉnh thanh công cụ tìm kiếm với các tính năng nâng cao như nhóm các tìm kiếm, lọc tìm kiếm và quyền truy cập.

API

Sử dụng giao diện API để dễ dàng truy cập tất cả các đối tượng tùy chỉnh của bạn. Không cần viết mã.

Thuộc tính có điều kiện

Make your fields invisible, required, or read-only under certain conditions.

Báo cáo

Các mẫu

Use predefined report templates to create your own reports easily.

Đa ngôn ngữ

Reports are automatically printed in the recipient’s language (customer, vendor, etc.)

Trình soạn thảo XML

Sử dụng trình soạn thảo XML để tùy chỉnh báo cáo nâng cao dựa trên HTML.

Tự động hoá

Execute Python code

Use python code to develop advanced automations.

Create a new record

Automate record creation based on specific events or conditions.

Update the record

Automate updates based on conditional statements. Example: set the priority field to 'Urgent' if no responsible is assigned after 5 days.

Send email

Tự động hóa email dựa vào các tác vụ, thời gian hay các lệnh điều kiện để bạn có thể duy trì quan hệ khách hàng dễ dàng hơn.

Add followers

Automatically designate followers for records, enhancing collaboration without manual effort.

Create next activity

Generate and schedule the next activity for records in response to specific events or triggers.

Send SMS text message

Trigger the automatic sending of SMS text messages.

Các tính năng khác

Quản lý dịch thuật

Your application and its user content will automatically run in multiple languages.

Thừa hưởng các tính năng của Odoo

Benefit from existing Odoo features to easily build advanced applications in minutes.

Quyền truy cập

Create ACLs rules or filters to define access rights for companies.

Thiết kế icon

Design your own app icon.