Thiết kế

Trình chỉnh sửa kéo & thả

Sử dụng các khối dựng tạo sẵn của chúng tôi để thiết kế khảo sát của bạn.

Chỉnh sửa tại chỗ

Chỉnh sửa khảo sát của bạn bằng cách thêm trực tiếp nội dung và hỉnh ảnh theo thời gian thực vào phần văn bản có thể chỉnh sửa của các khối dựng. Nhanh chóng sửa bất kỳ lỗi đánh máy hay sai sót nào!

Số lượng mẫu đơn và bảng khảo sát không giới hạn

Không có giới hạn câu hỏi, thu thập tất cả các thông tin có thể.

Lưu email

Lựa chọn lưu địa chỉ email của người dùng để sử dụng trong tương lai

Hình ảnh

Sử dụng hình ảnh làm nền cho bản khảo sát và minh họa cho câu hỏi.

Các phiên trực tiếp

Người tạo quản lý nhịp độ của phiên khảo sát còn người tham gia có thể xem được kết quả và xếp hạng trực tuyến.


Tập trung & phân tích

Đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu mượt mà

Mọi thông tin được cung cấp từ các cuộc khảo sát sẽ tự động được gán cho mục nhập phù hợp trong cơ sở dữ liệu tích hợp hoàn toàn của bạn.

Không mất dữ liệu

Kết quả được lưu và luôn sẵn sàng.

Truy cập trực tiếp vào cơ sở dữ liệu của bạn

Truy cập cơ sở dữ liệu từ công cụ khảo sát và chia sẻ phiếu thăm dò ngay tức thì để thu thập phản hồi nhanh.

Cơ sở dữ liệu hợp nhất

Tự động nhập, xuất và đối chiếu cơ sở dữ liệu.

Phân tích thời gian thực

Sử dụng tính năng Phân tích để nhận kết quả và biểu đồ theo thời gian thực.

Tích hợp hoàn toàn với các ứng dụng khác

Tích hợp liền mạch với Odoo CRM.