Cài đặt nhanh

Dễ dàng cầu hình và hiệu quả

Chỉ trong vài bước, bạn sẽ có thể đăng ký thông tin đăng nhập Amazon của mình và bắt đầu nhập đơn hàng từ nhiều tài khoản và thị trường cho mỗi tài khoản.

Hỗ trợ thị trường

Mô-đun Amazon Connector Odoo đã hỗ trợ trên tám thị trường: Mỹ, Canada, và Mexico dành cho thị trường Bắc Mỹ; Pháp, Anh Quốc, Đức, Ý, và Tây Ban Nha cho thị trường Châu Âu.


Đồng bộ hóa

So khớp cơ sở dữ liệu sản phẩm

Khi đơn hàng Amazon được đồng bộ hóa, các phiếu mua hàng có thể tương hợp với sản phẩm cụ thể trong cơ sở dữ liệu Odoo của bạn dựa trên tham chiếu sản phẩm, được sử dụng như SKU (đơn vị lưu kho).

Đồng bộ hóa đơn hàng

Đơn hàng Amazon của bạn được tự động đòng bộ hóa với cơ sở dữ liệu trên Odoo của bạn theo định kỳ.


Quản lý

Cấu hình thuế cho sản phẩm

Các khoản thuế bạn đã đặt trên sản phẩm hoặc ở vị trí tài chính sẽ được áp dụng cho mục đơn bán hàng hàng liên quan.

Quản lý đơn giao hàng của bạn

Khi sử dụng giải pháp vận chuyển FBA (Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon), mỗi đơn đặt hàng sẽ được đồng bộ hóa trong trên Odoo để kích hoạt di chuyển hàng tồn kho. Với giải pháp FBM (Hoàn thiện đơn hàng bởi người bán hàng), thông báo giao hàng được gửi tới Amazon cho mỗi lần giao hàng được xác nhận của đơn đặt hàng. Bạn có thể gửi tất cả các sản phẩm đã đặt hàng cho khách hàng của mình cùng một lúc hoặc vận chuyển một phần sản phẩm bằng cách bổ sung đơn hàng dự trữ.

Các hóa đơn và thanh toán

Lập hoát đơn điện tử dựa trên các đơn đặt hàng duy nhất hoặc theo đợt, và thanh toán trên Odoo.

Báo cáo bán hàng

Sử dụng các công cụ báo cáo bán hàng để dễ dàng trực quan hòa các báo cáo về số liệu trên tài khoản Amazon của bạn.


Tài liệu

Tìm hiểu thêm tài liệu về Amazon Connector ở đây.