In this video, learn the basics of the sales app and how to create your first quotation.
Views
15261 Tổng lượt xem
10322 Lượt xem của thành viên
4942 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn
2. Is it true that sales orders sent by email can be found in the chatter?
3. Does sending the quotation by email convert it to a sale order?
4. What kind of formulas can we do directly in the numerical fields of the quotation ?