In this video, learn how to use dropshipping in Odoo.
Views
9014 Tổng lượt xem
7864 Lượt xem của thành viên
1151 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
2 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn
1. Do I need to install the Purchase app to use the Dropshipping feature?
2. When I confirm a quotation with a dropshipped product, what will be the status of the quotation?
3. What will happen when I receive the product of the dropshipped product in the purchase order?