In this video, learn how to easily access your tickets, see KPIs, manage teams, and configure ticket types and stages, in Odoo Helpdesk application.
Views
1273 Total Views
1273 Members Views
0 Public Views
Hành động
0 Thích
0 Không thích
2 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Share by mail

Vui lòng đăng nhập to share this video by email.

Đã nhúng trong trang web của bạn