In this video, learn how to easily access tickets, see KPIs, create/manage teams, configure ticket types and stages, and pull reports in Odoo's Helpdesk application.
Views
3265 Tổng lượt xem
3265 Lượt xem của thành viên
0 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
2 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn