Thứ hạng

Niyas Raphy (Walnut Software Solutions)

Tiến sĩ
Thứ hạng

Sudhir Arya (ERP Harbor Consulting Services)

Tiến sĩ
Thứ hạng

Cybrosys Techno Solutions Pvt.Ltd

Tiến sĩ
1 Niyas Raphy (Walnut Software Solutions)
Tiến sĩ
56063 XP 28 Huy hiệu 1 Chứng nhận
2 Sudhir Arya (ERP Harbor Consulting Services)
Tiến sĩ
47407 XP 29 Huy hiệu 1 Chứng nhận
3 Cybrosys Techno Solutions Pvt.Ltd
Tiến sĩ
41931 XP 24 Huy hiệu 1 Chứng nhận
4 Yenthe Van Ginneken (Mainframe Monkey)
Tiến sĩ
41424 XP 31 Huy hiệu 4 Chứng nhận
5 Avinash Nk
Tiến sĩ
38902 XP 23 Huy hiệu 1 Chứng nhận
6 Paresh Wagh
Tiến sĩ
25269 XP 21 Huy hiệu 2 Chứng nhận
7 Ray Carnes
Tiến sĩ
25031 XP 28 Huy hiệu 0 Chứng nhận
8 Waleed Mohsen
Tiến sĩ
23855 XP 12 Huy hiệu 1 Chứng nhận
9 Hilar Andikkadavath
Tiến sĩ
23760 XP 27 Huy hiệu 1 Chứng nhận
10 Ray Carnes (ray)
Tiến sĩ
23609 XP 26 Huy hiệu 0 Chứng nhận
11 Sarath Babu
Tiến sĩ
22373 XP 17 Huy hiệu 2 Chứng nhận
12 Yung-Wa Ng (alpiek.com)
Tiến sĩ
22091 XP 7 Huy hiệu 2 Chứng nhận
13 Dharmesh Patel
Tiến sĩ
20925 XP 8 Huy hiệu 3 Chứng nhận
14 Ermin Trevisan
Tiến sĩ
20811 XP 26 Huy hiệu 0 Chứng nhận
15 Jainesh Shah(Aktiv Software)
Tiến sĩ
19922 XP 22 Huy hiệu 0 Chứng nhận
16 Kiran K
Tiến sĩ
18754 XP 19 Huy hiệu 1 Chứng nhận
17 Odoo Mates
Tiến sĩ
18382 XP 22 Huy hiệu 0 Chứng nhận
18 Ravi Gadhia
Tiến sĩ
18089 XP 13 Huy hiệu 1 Chứng nhận
19 Ray Carnes
Tiến sĩ
18053 XP 25 Huy hiệu 0 Chứng nhận
20 Balagopal R
Tiến sĩ
17492 XP 19 Huy hiệu 3 Chứng nhận
21 IROKOO (Sebastien BOSSOUTROT)
Tiến sĩ
17098 XP 10 Huy hiệu 2 Chứng nhận
22 Waleed Ali Mohsen
Tiến sĩ
17011 XP 19 Huy hiệu 1 Chứng nhận
23 Midhun M M
Tiến sĩ
16761 XP 21 Huy hiệu 3 Chứng nhận
24 MUHSIN KOTTAKKUTH
Tiến sĩ
16672 XP 15 Huy hiệu 1 Chứng nhận
25 Mohamed Ashraf Abuelmagd
Tiến sĩ
16655 XP 5 Huy hiệu 1 Chứng nhận
26 Mohamed Mejdi
Tiến sĩ
16561 XP 2 Huy hiệu 2 Chứng nhận
27 Malay Khamar (Serpent Consulting Services Pvt. Ltd)
Tiến sĩ
16556 XP 13 Huy hiệu 1 Chứng nhận
28 Axel Mendoza
Tiến sĩ
16322 XP 28 Huy hiệu 1 Chứng nhận
29 alouna ahmad
Tiến sĩ
16256 XP 5 Huy hiệu 1 Chứng nhận
30 Amr Abd-Alkrim (FireBits)
Tiến sĩ
16193 XP 15 Huy hiệu 2 Chứng nhận