Thứ hạng

Niyas Raphy

Tiến sĩ
Thứ hạng

Sudhir Arya (ERP Harbor Consulting Services)

Tiến sĩ
Thứ hạng

Yenthe Van Ginneken (Mainframe Monkey)

Tiến sĩ
1 Niyas Raphy
Tiến sĩ
52734 XP 28 Huy hiệu 1 Chứng nhận
2 Sudhir Arya (ERP Harbor Consulting Services)
Tiến sĩ
46109 XP 29 Huy hiệu 1 Chứng nhận
3 Yenthe Van Ginneken (Mainframe Monkey)
Tiến sĩ
40888 XP 31 Huy hiệu 4 Chứng nhận
4 Avinash Nk
Tiến sĩ
38853 XP 23 Huy hiệu 1 Chứng nhận
5 Cybrosys Techno Solutions Pvt.Ltd
Tiến sĩ
35753 XP 24 Huy hiệu 1 Chứng nhận
6 Ray Carnes
Tiến sĩ
24663 XP 28 Huy hiệu 0 Chứng nhận
7 Hilar Andikkadavath
Tiến sĩ
23649 XP 27 Huy hiệu 1 Chứng nhận
8 Paresh Wagh
Tiến sĩ
22397 XP 21 Huy hiệu 2 Chứng nhận
9 Ray Carnes (ray)
Tiến sĩ
21618 XP 26 Huy hiệu 0 Chứng nhận
10 Dharmesh Patel
Tiến sĩ
20925 XP 8 Huy hiệu 3 Chứng nhận
11 Ermin Trevisan
Tiến sĩ
20664 XP 26 Huy hiệu 0 Chứng nhận
12 Yung-Wa Ng (www.alpiek.nl)
Tiến sĩ
19976 XP 7 Huy hiệu 2 Chứng nhận
13 Jainesh Shah(Aktiv Software)
Tiến sĩ
19442 XP 21 Huy hiệu 0 Chứng nhận
14 Odoo Mates
Tiến sĩ
18097 XP 22 Huy hiệu 0 Chứng nhận
15 Ray Carnes
Tiến sĩ
18053 XP 25 Huy hiệu 0 Chứng nhận
16 Ravi Gadhia
Tiến sĩ
18004 XP 13 Huy hiệu 1 Chứng nhận
17 Kiran K
Tiến sĩ
17734 XP 19 Huy hiệu 1 Chứng nhận
18 Mohamed Mejdi
Tiến sĩ
16478 XP 6 Huy hiệu 2 Chứng nhận
19 Axel Mendoza
Tiến sĩ
16252 XP 28 Huy hiệu 1 Chứng nhận
20 Midhun M M
Tiến sĩ
16175 XP 19 Huy hiệu 3 Chứng nhận
21 Sarath Babu
Tiến sĩ
16075 XP 17 Huy hiệu 2 Chứng nhận
22 Ajeet Yadav (Softprime Consulting Pvt Ltd)
Tiến sĩ
15690 XP 19 Huy hiệu 1 Chứng nhận
23 Balagopal R
Tiến sĩ
15616 XP 18 Huy hiệu 3 Chứng nhận
24 Nikhil Krishnan
Tiến sĩ
15386 XP 26 Huy hiệu 0 Chứng nhận
25 Waleed Mohsen
Tiến sĩ
15226 XP 19 Huy hiệu 1 Chứng nhận
26 MUHSIN KOTTAKKUTH
Tiến sĩ
15174 XP 14 Huy hiệu 1 Chứng nhận
27 Square ERP
Tiến sĩ
15000 XP 6 Huy hiệu 0 Chứng nhận
28 Sebastien BOSSOUTROT (IROKOO)
Tiến sĩ
14953 XP 10 Huy hiệu 2 Chứng nhận
29 Pinal Timbadiya
Tiến sĩ
14928 XP 9 Huy hiệu 1 Chứng nhận
30 Baiju KS
Tiến sĩ
14876 XP 23 Huy hiệu 1 Chứng nhận