Thứ hạng

Niyas Raphy

Tiến sĩ
Thứ hạng

Sudhir Arya (ERP Harbor Consulting Services)

Tiến sĩ
Thứ hạng

Yenthe Van Ginneken (Mainframe Monkey)

Tiến sĩ
1 Niyas Raphy
Tiến sĩ
52424 XP 28 Huy hiệu 1 Chứng nhận
2 Sudhir Arya (ERP Harbor Consulting Services)
Tiến sĩ
45939 XP 29 Huy hiệu 1 Chứng nhận
3 Yenthe Van Ginneken (Mainframe Monkey)
Tiến sĩ
40778 XP 31 Huy hiệu 4 Chứng nhận
4 Avinash Nk
Tiến sĩ
38845 XP 23 Huy hiệu 1 Chứng nhận
5 Cybrosys Techno Solutions Pvt.Ltd
Tiến sĩ
35623 XP 24 Huy hiệu 1 Chứng nhận
6 Ray Carnes
Tiến sĩ
24560 XP 28 Huy hiệu 0 Chứng nhận
7 Paresh Wagh
Tiến sĩ
22116 XP 21 Huy hiệu 2 Chứng nhận
8 Hilar Andikkadavath
Tiến sĩ
21774 XP 27 Huy hiệu 1 Chứng nhận
9 Ray Carnes (ray)
Tiến sĩ
21042 XP 26 Huy hiệu 0 Chứng nhận
10 Dharmesh Patel
Tiến sĩ
20925 XP 8 Huy hiệu 3 Chứng nhận
11 Ermin Trevisan
Tiến sĩ
20653 XP 26 Huy hiệu 0 Chứng nhận
12 Jainesh Shah(Aktiv Software)
Tiến sĩ
19249 XP 21 Huy hiệu 0 Chứng nhận
13 Yung-Wa Ng
Tiến sĩ
18916 XP 7 Huy hiệu 0 Chứng nhận
14 Odoo Mates
Tiến sĩ
18072 XP 22 Huy hiệu 0 Chứng nhận
15 Ray Carnes
Tiến sĩ
18053 XP 25 Huy hiệu 0 Chứng nhận
16 Ravi Gadhia
Tiến sĩ
17999 XP 13 Huy hiệu 1 Chứng nhận
17 Kiran K
Tiến sĩ
17197 XP 13 Huy hiệu 1 Chứng nhận
18 Mohamed Mejdi
Tiến sĩ
16478 XP 6 Huy hiệu 2 Chứng nhận
19 Axel Mendoza
Tiến sĩ
16187 XP 28 Huy hiệu 1 Chứng nhận
20 Sarath Babu
Tiến sĩ
16007 XP 17 Huy hiệu 2 Chứng nhận
21 Midhun M M
Tiến sĩ
15967 XP 19 Huy hiệu 3 Chứng nhận
22 Ajeet Yadav (Softprime Consulting Pvt Ltd)
Tiến sĩ
15690 XP 19 Huy hiệu 1 Chứng nhận
23 Nikhil Krishnan
Tiến sĩ
15386 XP 26 Huy hiệu 0 Chứng nhận
24 Square ERP
Tiến sĩ
15000 XP 6 Huy hiệu 0 Chứng nhận
25 GLOBAL CREATIVE CONCEPTS TECH CO LTD [ iWesabe ]
Tiến sĩ
14770 XP 18 Huy hiệu 1 Chứng nhận
26 Mohanad Zebib
Tiến sĩ
14707 XP 8 Huy hiệu 0 Chứng nhận
27 Sebastien BOSSOUTROT (IROKOO)
Tiến sĩ
14663 XP 10 Huy hiệu 2 Chứng nhận
28 Jignesh Mehta
Tiến sĩ
14603 XP 25 Huy hiệu 0 Chứng nhận
29 MUHSIN KOTTAKKUTH
Tiến sĩ
14504 XP 12 Huy hiệu 1 Chứng nhận
30 Baiju KS
Tiến sĩ
14457 XP 23 Huy hiệu 1 Chứng nhận