Thứ hạng

Niyas Raphy

Tiến sĩ
Thứ hạng

Sudhir Arya (ERP Harbor Consulting Services)

Tiến sĩ
Thứ hạng

Yenthe Van Ginneken (Mainframe Monkey)

Tiến sĩ
1 Niyas Raphy
Tiến sĩ
52357 XP 28 Huy hiệu 1 Chứng nhận
2 Sudhir Arya (ERP Harbor Consulting Services)
Tiến sĩ
45919 XP 29 Huy hiệu 1 Chứng nhận
3 Yenthe Van Ginneken (Mainframe Monkey)
Tiến sĩ
40763 XP 31 Huy hiệu 4 Chứng nhận
4 Avinash Nk
Tiến sĩ
38830 XP 23 Huy hiệu 1 Chứng nhận
5 Cybrosys Techno Solutions Pvt.Ltd
Tiến sĩ
35588 XP 24 Huy hiệu 1 Chứng nhận
6 Ray Carnes
Tiến sĩ
24549 XP 28 Huy hiệu 0 Chứng nhận
7 Paresh Wagh
Tiến sĩ
21946 XP 21 Huy hiệu 2 Chứng nhận
8 Hilar Andikkadavath
Tiến sĩ
21764 XP 27 Huy hiệu 1 Chứng nhận
9 Dharmesh Patel
Tiến sĩ
20925 XP 8 Huy hiệu 3 Chứng nhận
10 Ray Carnes (ray)
Tiến sĩ
20879 XP 26 Huy hiệu 0 Chứng nhận
11 Ermin Trevisan
Tiến sĩ
20643 XP 26 Huy hiệu 0 Chứng nhận
12 Jainesh Shah(Aktiv Software)
Tiến sĩ
19216 XP 21 Huy hiệu 0 Chứng nhận
13 Odoo Mates
Tiến sĩ
18072 XP 22 Huy hiệu 0 Chứng nhận
14 Ray Carnes
Tiến sĩ
18053 XP 25 Huy hiệu 0 Chứng nhận
15 Ravi Gadhia
Tiến sĩ
17989 XP 13 Huy hiệu 1 Chứng nhận
16 Kiran K
Tiến sĩ
17182 XP 13 Huy hiệu 1 Chứng nhận
17 Mohamed Mejdi
Tiến sĩ
16478 XP 6 Huy hiệu 2 Chứng nhận
18 Axel Mendoza
Tiến sĩ
16177 XP 28 Huy hiệu 1 Chứng nhận
19 Sarath Babu
Tiến sĩ
16007 XP 17 Huy hiệu 2 Chứng nhận
20 Midhun M M
Tiến sĩ
15870 XP 19 Huy hiệu 3 Chứng nhận
21 Ajeet Yadav (Softprime Consulting Pvt Ltd)
Tiến sĩ
15690 XP 19 Huy hiệu 1 Chứng nhận
22 Nikhil Krishnan
Tiến sĩ
15386 XP 26 Huy hiệu 0 Chứng nhận
23 Square ERP
Tiến sĩ
15000 XP 6 Huy hiệu 0 Chứng nhận
24 GLOBAL CREATIVE CONCEPTS TECH CO LTD [ iWesabe ]
Tiến sĩ
14755 XP 18 Huy hiệu 1 Chứng nhận
25 Jignesh Mehta
Tiến sĩ
14603 XP 25 Huy hiệu 0 Chứng nhận
26 Sebastien BOSSOUTROT (IROKOO)
Tiến sĩ
14523 XP 10 Huy hiệu 2 Chứng nhận
27 MUHSIN KOTTAKKUTH
Tiến sĩ
14504 XP 12 Huy hiệu 1 Chứng nhận
28 Baiju KS
Tiến sĩ
14457 XP 23 Huy hiệu 1 Chứng nhận
29 Balagopal R
Tiến sĩ
14385 XP 18 Huy hiệu 2 Chứng nhận
30 Mohanad Zebib
Tiến sĩ
14317 XP 8 Huy hiệu 0 Chứng nhận