Menu
Thứ hạng

Niyas Raphy

Tiến sĩ
Thứ hạng

Sudhir Arya (ERP Harbor Consulting Services)

Tiến sĩ
Thứ hạng

Cybrosys Techno Solutions Pvt.Ltd

Tiến sĩ
1 Niyas Raphy
Tiến sĩ
78217 XP 37 Badges 1 Certifications
2 Sudhir Arya (ERP Harbor Consulting Services)
Tiến sĩ
62094 XP 30 Badges 1 Certifications
3 Cybrosys Techno Solutions Pvt.Ltd
Tiến sĩ
52600 XP 24 Badges 1 Certifications
4 Yenthe Van Ginneken (Mainframe Monkey)
Tiến sĩ
41972 XP 31 Badges 5 Certifications
5 Avinash Nk
Tiến sĩ
40059 XP 23 Badges 1 Certifications
6 Yung-Wa Ng (YW NG Consulting - NL)
Tiến sĩ
38632 XP 7 Badges 2 Certifications
7 Paresh Wagh
Tiến sĩ
30214 XP 23 Badges 2 Certifications
8 Mehjabin Farsana (Metalinks IT consulting & solutions)
Tiến sĩ
28247 XP 32 Badges 1 Certifications
9 Ray Carnes (ray)
Tiến sĩ
26970 XP 27 Badges 0 Certifications
10 Kiran K
Tiến sĩ
26438 XP 23 Badges 1 Certifications
11 Ray Carnes
Tiến sĩ
25559 XP 29 Badges 0 Certifications
12 Waleed Mohsen (CorTex IT Solutions)
Tiến sĩ
25298 XP 13 Badges 1 Certifications
13 Hilar Andikkadavath
Tiến sĩ
24422 XP 27 Badges 1 Certifications
14 Balagopal R
Tiến sĩ
23437 XP 19 Badges 4 Certifications
15 Sarath Babu
Tiến sĩ
23316 XP 18 Badges 2 Certifications
16 Walnut Software Solutions
Tiến sĩ
22232 XP 8 Badges 0 Certifications
17 Savya Sachin
Tiến sĩ
21453 XP 22 Badges 1 Certifications
18 Dharmesh Patel
Tiến sĩ
20935 XP 8 Badges 4 Certifications
19 Ermin Trevisan
Tiến sĩ
20931 XP 26 Badges 0 Certifications
20 Jaideep
Tiến sĩ
20862 XP 19 Badges 1 Certifications
21 Malay Khamar (Serpent Consulting Services Pvt. Ltd)
Tiến sĩ
20727 XP 18 Badges 1 Certifications
22 Ravi Gadhia
Tiến sĩ
20532 XP 13 Badges 1 Certifications
23 Midhun M M
Tiến sĩ
20378 XP 23 Badges 4 Certifications
24 Waleed Ali Mohsen
Tiến sĩ
20371 XP 21 Badges 1 Certifications
25 Jainesh Shah(Aktiv Software)
Tiến sĩ
20165 XP 22 Badges 0 Certifications
26 Huub Baijens (SocialERP.nl)
Tiến sĩ
20058 XP 5 Badges 2 Certifications
27 Alouna Ahmad
Tiến sĩ
19505 XP 10 Badges 1 Certifications
28 MUHSIN KOTTAKKUTH
Tiến sĩ
19500 XP 17 Badges 1 Certifications
29 Mohamed Ashraf Abuelmagd
Tiến sĩ
19375 XP 5 Badges 1 Certifications
30 Sebastien BOSSOUTROT (IROKOO - France)
Tiến sĩ
19083 XP 11 Badges 2 Certifications