From Sales Order to Manufacturing Order

80 XP
In this video, learn how to create manufacturing orders from a sale order in Odoo.
Views
2952 Total Views
2805 Members Views
147 Public Views
Hành động
0 Thích
0 Không thích
2 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Share by mail

Vui lòng đăng nhập to share this video by email.

Đã nhúng trong trang web của bạn