In this video, learn how to generate leads from your Odoo database.
Views
11906 Tổng lượt xem
9087 Lượt xem của thành viên
2826 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
4 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn
1. Is it possible to generate leads without picking a country?
3. How many different industries can you pick when generating leads?