In this video, learn how to generate leads from your Odoo database.

Views
12841 Tổng lượt xem
8991 Lượt xem của thành viên
3850 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn
1. What happens if Odoo is not able to find extra information about your lead?
2. What is the default time for running scheduler of the lead enrichment feature?
3. Which information does the external database need to enrich your leads?