Hóa đơn điện tử

Giấy chứng nhận Hóa đơn

Với Odoo, các công ty Argentina hiện có thể gửi (và ký) hóa đơn trong AFIP.

Loại Chứng từ

Giờ đây, bạn có thể chọn từ nhiều loại tài liệu: từ "Factura A", "Factura B",... đến "Facturas de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE)".

In Hóa đơn

Với Odoo, bạn có thể dễ dàng in hóa đơn bao gồm tất cả các thông tin cần thiết, chẳng hạn như mã QR, v.v.


Hệ thống tài khoản

Tuân thủ Trách nhiệm AFIP

Với Odoo, bạn có thể dễ dàng cài đặt gói tài chính áp dụng cho công ty của mình, tùy thuộc vào trách nhiệm AFIP của bạn, với Hệ thống Tài khoản hoàn chỉnh.

Hóa đơn Điện tử dành cho Argentina của Odoo

Báo cáo

Bạn có thể nhận được gì?

Với Odoo, bạn nhận được một loạt các báo cáo cụ thể được yêu cầu tại Argentina để đáp ứng yêu cầu tài chính của bạn, ngoài tất cả báo cáo tiêu chuẩn, như: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh,...

Libro IVA Ventas y Compras

Nhanh chóng truy cập và phân tích thông tin cập nhật về số tiền bạn đã trả (và nhận), theo IVA, cho phép bạn khai báo AFIP dễ dàng hơn bao giờ hết.

Trang tổng quan báo cáo dành cho Argentina

Tài liệu về Tính năng

Odoo giúp người dùng cấu hình và triển khai bản địa hóa dễ dàng hơn, bằng cách thực hiện theo các bước (và khuyến nghị) có trong tài liệu về tính năng của chúng tôi.

Đọc Tài liệu