Menu
Khóa học riêng
Vui lòng đăng nhập để liên hệ với người phụ trách
Cập nhật Lần cuối 26/09/2023
Thời gian hoàn thành 2 ngày 12 giờ 15 phút
Thành viên 1540
SmartClass Trung cấp Nâng cao
 • Introduction
  1Bài học · 5 phút
 • How to start your accounting properly ?
  7Bài học · 6 giờ 45 phút
  • Introduction
  • Prerequisites
  • Theory : Main configuration to start
  • Theory : Advanced setup
  • Theory : Access Rights
  • Theory : Opening balance
  • Exercises
 • Taxes
  6Bài học · 6 giờ 10 phút
  • Introduction
  • Prerequisites
  • Theory : Advanced tax configuration
  • Theory : Specific VAT Regime
  • Theory : Reporting
  • Exercises
 • OCR / AI / Invoicing flow
  8Bài học · 2 giờ 30 phút
  • Introduction
  • Prerequisites
  • Theory : Main configuration to start
  • Theory : OCR with Accounting
  • Theory : OCR with Documents
  • Theory : OCR with Expense
  • Theory : Tips and Tricks
  • Exercises
 • Payment Management
  7Bài học · 7 giờ 5 phút
  • Introduction
  • Prerequisites
  • Theory : Payment, SEPA, Internal transfer
  • Theory : Bank Reconciliation
  • Theory : Follow-up Report
  • Advanced cases
  • Exercises
 • Multi-currency
  11Bài học · 3 giờ 30 phút
  • Introduction
  • Prerequisites
  • Theory : Main configuration to start
  • Use cases : Useful information
  • Use case 1 - Invoicing in USD
  • Use case 2 - Payment of an USD invoice on EUR account
  • Use case 3 - Payment of an USD invoice on GBP account
  • Use case 4 - Internal Transfer
  • Use case 5 - How to set the currency on a customer
  • Use case 6 - How to set the currency on a vendor
  • Exercises
 • Multi-company / Consolidation
  10Bài học · 5 giờ 55 phút
  • Introduction
  • Prerequisites
  • Theory : Main configuration to start
  • Theory : Intercompany invoicing
  • Theory : Consolidated Reports
  • Theory : How to manage IFRS accounting ?
  • Use case 1 - Multi-currencies
  • Use case 2 - Sub-consolidation
  • Use case 3 - Subsidiaries outside Odoo
  • Exercises
 • Stock Valuation
  11Bài học · 6 giờ 35 phút
  • Introduction
  • Prerequisites
  • Theory : Costing Methods
  • Theory : Inventory Valuation
  • Theory : FAQ
  • Use case 1 - Inventory adjustments
  • Use case 2 - Scrap
  • Use case 3 - MRP
  • Use case 4 - Landed Costs
  • Additional features
  • Exercises
 • Asset Management
  12Bài học · 4 giờ 50 phút
  • Introduction
  • Prerequisites
  • Theory : Automation
  • Theory : Buy
  • Theory : Dispose
  • Theory : Sell
  • Theory : Pause/Resume
  • Theory : Re-evaluate
  • Theory : Cancel
  • Theory : Depreciation Schedule
  • Theory : Importing assets
  • Exercises
 • Analytic Accounting
  7Bài học · 5 giờ
  • Introduction
  • Prerequisites
  • Theory : What is Analytic Accounting ?
  • Theory : How to activate analytic accounting in Odoo 16 ?
  • Theory : Analytics Rules
  • Theory : Interaction with other Apps
  • Exercises
 • BI / Reporting
  5Bài học · 4 giờ 35 phút
  • Introduction
  • Prerequisites
  • Theory : Odoo Spreadsheet
  • Theory : Advanced features
  • Exercises
 • Closing Operations
  5Bài học · 2 giờ 50 phút
  • Introduction
  • Prerequisites
  • Theory : Periodic Closing
  • Theory : End of Year
  • Exercises
 • Financial Statements
  6Bài học · 4 giờ 25 phút
  • Introduction
  • Prerequisites
  • Theory : Main configuration to start
  • Theory : How to generate the Financial Statement
  • Theory : Financial Report Customization
  • Exercises