In this video, learn how to manage your rental products.
Views
2011 Total Views
2011 Members Views
0 Public Views
Hành động
0 Thích
0 Không thích
6 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Share by mail

Vui lòng đăng nhập to share this video by email.

Đã nhúng trong trang web của bạn
2. Can you add non-rental products to a Rental order?
3. What will be the rental cost of a product for 8 days if my rental pricing is set up like this: 1day=50$, 3days= 110$, 1week = 200$?