Menu

Thành tựu của chúng tôi

Được tin tưởng bởi hàng triệu người trên thế giới

Jiye Kisan
Jiye Kisan Nông nghiệp
Jiye Technologies is a B2B Tech based marketplace that connects farmers and businesses through technology, lean supply chain and fin tech. We solve for the supply chain irregularities & inefficiencies, enabling farmers and businesses to get better economic value for their efforts.