In this video, learn how to track your attendees with Odoo Events.

Views
4743 Tổng lượt xem
2979 Lượt xem của thành viên
1766 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
5 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn
1. What data do you need in your Pivot Table to be able to track your attendee source?
2. Where do you need to put the count column so the number of people from each source will be automatically counted?