Hóa đơn điện tử

Nhà cung cấp Chữ ký

Odoo cung cấp cho người dùng ba tùy chọn Nhà cung cấp Chữ ký cho Quy trình Hóa đơn Điện tử:

  • IAP (Mua hàng trong Ứng dụng của Odoo)
  • Digiflow
  • SUNAT

Loại Chứng từ

Giờ đây, bạn có thể chọn từ nhiều loại chứng từ, chẳng hạn như: "Factura," "Boletas," "Notas de Crédito," "Notas de Débito" và "Facturas para Clientes del Exterior."

Lập hóa đơn Điện tử dành cho Peru của Odoo

Hệ thống tài khoản

Tương thích NIIF

Hệ thống tài khoản mới dựa trên phiên bản cập nhật nhất của PCGE, được nhóm thành một số danh mục và tương thích với kế toán NIIF.

Hệ thống Tài khoản được cài đặt theo mặc định, là một phần của tập dữ liệu có trong phân hệ bản địa hóa. Các tài khoản được lập sơ đồ tự động trong:

  • Thuế
  • Tài khoản Phải trả Mặc định
  • Tài khoản Phải thu Mặc định

Tài liệu về Tính năng

Odoo giúp người dùng cấu hình và triển khai bản địa hóa dễ dàng hơn, bằng cách thực hiện theo các bước (và khuyến nghị) có trong tài liệu về tính năng của chúng tôi.

Đọc Tài liệu