Yêu cầu

Quyết định và cấu hình thông tin nào là bắt buộc hoặc tùy chọn cho mỗi loại phê duyệt.

Mã màu

Dễ dàng xem trạng thái của một yêu cầu với các nhãn giai đoạn được đánh dấu bằng màu sắc.

Mô tả

Thêm mô tả để giải thích rõ yêu cầu phê duyệt.

Người phê duyệt

Thêm người phê duyệt vào từng yêu cầu và xác định xem liệu có bắt buộc phê duyệt hay không.

Ngăn nắp

Xem tất cả yêu cầu phê duyệt và phê duyệt cần xem xét chỉ với một cú nhấp chuột.

Liên lạc

Sử dụng cửa sổ trò chuyện để thảo luận về yêu cầu trước khi từ chối hoặc chấp nhận chúng.

Tài liệu

Luôn có thể đính kèm tài liệu liên quan trong quá trình xử lý phê duyệt, hoặc khi gửi yêu cầu hoặc khi người phê duyệt yêu cầu.