Lựa chọn

chương trình đối tác

 • Dịch vụ bao gồm
 • Đăng ký Odoo Enterprise miễn phí
 • Đào tạo về sản phẩm trực tuyến
 • Kiến thức đối tác
 • Quyền thương hiệu
 • Truy cập vào Enterprise
 • Truy cập vào GitHub
 • Hiển thị trên trang web
 • Nhận khách hàng tiềm năng
 • Chuyên viên quản lý tài khoản
 • Quyền tham dự roadshow
 • Phát triển ở nước ngoài
 • Hoa hồng
 • Odoo Enterprise
 • Odoo.sh

Tập sự

Đối tác

Chính thức

Đối tác