NV Bechtle Group BE Public

NV Bechtle Group BE Public

Als netbedrijf bouwt en beheert Fluvius de publieke nutsleidingen in de straat om elektriciteit, aardgas, riolering en warmte tot bij de klant te brengen. Fluvius zorgt er ook voor dat klanten een aansluiting krijgen op die netten. Bovendien beheren ze de openbare verlichting in de Vlaamse steden en gemeenten.


Bij Fluvius zorgde Gumbys voor een integratie met SAP om verdere automatiseringen in hun dossierbeheer te bekomen. Met behulp van Odoo werd mogelijk gemaakt dat klanten via het klantenportaal verplichte documenten kunnen downloaden om ze in te vullen en nadien terug kunnen uploaden. Vervolgens kunnen de documenten goedgekeurd worden door interne gebruikers en gaan de dossiers doorheen de volgende stappen waar verschillende team telkens aanvullen met specifieke data. Uiteindelijk wordt er grote winst bekomen met de flow waarbij klanten zelf een afspraak kunnen inschieten in de gedeelde agenda’s van ijkers binnen hun regio. De lastige taak om gepaste momenten te vinden, het inplannen en communiceren hierrond wordt hierbij volledig geautomatiseerd. Daarnaast hebben de ijkers die ter plaatse moeten gaan alle info gebundeld ter beschikking via het portaal en een korte samenvatting in hun gekoppelde outlook agenda.


Odoo apps : Agenda, Project, Website, Afspraken


As a grid operator, Fluvius builds and manages the public utility lines in the street to bring electricity, natural gas, sanitation and warmth to customers. Fluvius also ensures that customers are connected to these grids. In addition, they manage public lighting in Flemish cities and towns.

At Fluvius, Gumbys provided integration with SAP to achieve further automation in their file management. Using Odoo, it was made possible for customers to download mandatory documents via the customer portal for completion and then upload them back afterwards. The documents can then be approved by internal users and the files go through the next steps where different team complete each time with specific data. Ultimately, the flow where customers themselves can schedule an appointment in the shared calendars of calibrators within their region is a big win. The difficult task of finding suitable moments, scheduling and communicating is fully automated. In addition, the calibrators who have to go on site have all information available via the portal and a short summary in their linked outlook calendar.


Odoo apps : Calendar, Project, Website, Appointments