In this video, learn how to subcontract in Odoo.
Views
3415 Tổng lượt xem
3415 Lượt xem của thành viên
0 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
4 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn
1. Where can I specify that my product should be a subcontracted one?
2. What do I need to create if I want my database to automatically generate the documents and transfers linked to my subcontracted product?