In this video, learn how to configure reordering rules in Odoo.
Views
11793 Tổng lượt xem
8200 Lượt xem của thành viên
3593 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
6 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn
1. I have created a reordering rule with a minimum stock of 5 units and a maximum of 10 units. When the reordering rule is triggered, how many units will it order?
2. Can you create reordering rules on service type products?
3. Can you create reordering rules on consumable type products?