In this video, learn how to create and manage product variants in Odoo.
Views
13300 Tổng lượt xem
10091 Lượt xem của thành viên
3209 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
6 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn
1. Is it possible to set a different price for each variant?
3. If I have two attributes, one with 3 items, the other with 4, how many variants will my product have?