In this video, learn how to create and manage shifts, templates, and roles in Odoo Planning application.
Views
2976 Tổng lượt xem
2976 Lượt xem của thành viên
0 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
3 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn