In this video, learn how to create an agenda for your event with Odoo Events.

Views
5584 Tổng lượt xem
3078 Lượt xem của thành viên
2506 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn