บันทึก

Expense submissions

Easily submit expense requests from the desktop version, the mobile app, or by emailing the receipt to an email alias.

เพิ่มรายการแนบ

Easily add attachments to expense records to provide reviewers with additional information, such as tickets, invoices, etc.

รายงานค่าใช้จ่าย

Speed up the approval process by grouping related expenses in a single expense report, so all the expenses can be approved with one click.

เพิ่มความเห็น

Write notes on expense records to add additional information for reviewers.

ส่งให้ผู้จัดการ

Submit drafts of expenses to managers to request an approval.

ตรวจสอบสถานะ

Have a clear overview of all expenses, grouped by employee, time period, status, and more.

การจัดการ

ตรวจสอบรายการบันทึกค่าใช้จ่าย

Review employee's notes to complete, validate, or refuse expenses. Add a comment when refusing expenses to give employees an explanation.

Compare expenses and receipts

Odoo displays a preview of the receipt next to the expense request in order to speed up the approval processes.

การผสานระบบบัญชี

เมื่ออนุมัติแล้ว จะมีการโพสต์และกระทบยอดบันทึกรายการรายวันสำหรับค่าใช้จ่าย

จัดการแต่ละทีม

ติดตามค่าใช้จ่ายของทั้งทีม

ออกใบแจ้งหนี้ตามรายการค่าใช้จ่ายของคุณอีกครั้ง

ออกใบแจ้งหนี้ตามรายการค่าใช้จ่ายของคุณให้กับลูกค้าได้ง่าย ๆ