Меню

Шукаєте послуги?

Contact a Partner в Україна

Netframe

Ready

Netframe
Borschagivska 154
02000 Kyiv
Україна
+380506405502
odoo@netframe.org

Welcome to Netframe, your premier Odoo provider for CRM/ERP development, software and web development. We will help you automate complex business operations and prepare corporate processes for the future with Odoo.

Netframe has become a reliable partner in the development, implementation, and support of corporate web solutions based on Odoo for clients in Europe and around the world.

We have successfully implemented projects in the areas of sales and customer relationship management, inventory management, e-commerce, customer service, etc.

Our Odoo CRM/ERP services include:

  • Odoo Implementation: We can assist you in implementing Odoo for your business, ensuring a smooth transition and effective utilization of the ERP system.
  • Customization and Module Development: Our experienced developers can customize Odoo to align with your specific business processes. 
  • Integration with Third-Party Systems: To ensure seamless operations across your entire IT infrastructure, we offer integration services to connect Odoo with other systems and applications. Whether it's integrating with accounting software, e-commerce platforms, payment gateways, or any other third-party systems, we can streamline your workflows and data exchange.
  • System Optimization and Performance Enhancement: We analyze and optimize your Odoo CRM/ERP system to ensure optimal performance, scalability, and reliability. By fine-tuning configurations, database optimization, and code optimizations, we maximize the efficiency of your system.

Our main advantage is a team of highly qualified consultants, analysts, project managers, and developers who are proficient in a wide range of technologies, including but not limited to Python, JavaScript, HTML5, CSS, PHP, C#, Ruby, PostgreSQL, MySQL, MongoDB etc.

We use modern development tools and frameworks such as Django, React, Angular, Node.js, Yii2, Laravel to create software solutions tailored to the specific needs of our clients.

Netframe works closely with clients throughout the entire process, from idea to implementation. You can be sure that your vision will turn into a solution that will exceed your expectations.

While some are waiting, others are already taking steps to transform their business. 

Contact Netframe today to learn more about our wide range of services and how they can help you achieve your business goals.

To know more about LLC Netframe,

Kindly visit:

 netframe.org 

If you have any queries,

Please send them to

customers@netframe.org

--------------------------------------------------------------------------------------


Вітаємо в Netframe! Наша компанія є одним з провідних постачальників послуг впровадження та розробки Odoo CRM/ERP. Ми допоможемо вам автоматизувати складні бізнес-операції та підготувати корпоративні процеси до майбутнього з Odoo.

Netframe є надійним партнером у розробці, впровадженні та підтримці корпоративних веб-рішень на базі Odoo для клієнтів у Європі та по всьому світі.

Ми успішно реалізовуємо проєкти у сферах продажів та управління взаємовідносинами з клієнтами, управління запасами, електронної комерції, обслуговування клієнтів тощо.

Наші послуги Odoo CRM/ERP включають:

  • Впровадження Odoo: ми допоможемо вам у впровадженні Odoo для вашого бізнесу, забезпечимо плавний перехід та ефективне використання системи ERP.
  • Налаштування та розробка модулів: наші досвідчені розробники налаштують Odoo відповідно до ваших бізнес-процесів.
  • Інтеграція зі сторонніми системами: щоб забезпечити безперебійну роботу всієї вашої ІТ-інфраструктури, ми пропонуємо послуги інтеграції для підключення Odoo до інших систем і програм. Незалежно від того, чи йдеться про інтеграцію з бухгалтерським програмним забезпеченням, платформами електронної комерції, платіжними шлюзами чи будь-якими іншими сторонніми системами, ми можемо оптимізувати ваші робочі процеси та обмін даними.
  • Оптимізація системи та підвищення продуктивності: ми проведемо аналіз та оптимізуємо вашу систему Odoo CRM/ERP, щоб забезпечити оптимальну продуктивність, масштабованість і надійність. Шляхом точного налаштування конфігурацій, оптимізації бази даних і коду ми зробимо вашу систему максимально ефективною.

Нашою головною перевагою є команда висококваліфікованих консультантів, аналітиків, менеджерів проєктів і розробників, які володіють широким спектром технологій, включаючи, але не обмежуючись, Python, JavaScript, HTML5, CSS, PHP, C#, Ruby, PostgreSQL, MySQL , MongoDB тощо.

Ми використовуємо сучасні інструменти розробки та фреймворки, такі як Django, React, Angular, Node.js, Yii2, Laravel  щоб створювати програмні рішення, адаптовані до конкретних потреб наших клієнтів.

Netframe тісно співпрацює з клієнтами на всіх етапах впровадження - від ідеї до реалізації. Ви можете бути впевнені, що ваше бачення перетвориться на рішення, яке перевершить ваші очікування.

Поки одні чекають, інші вже роблять кроки для трансформації свого бізнесу.

Зв’яжіться з Netframe сьогодні, щоб дізнатися більше про широкий спектр наших послуг і про те, як вони можуть допомогти вам досягти ваших бізнес-цілей.

Щоб дізнатися більше про ТОВ Нетфрейм,

будь ласка, відвідайте:

netframe.org

Якщо у вас є запитання, 

надішліть їх на електронну адресу

customers@netframe.org

Посилання

Brainlab
Brainlab
Netframe's successful collaboration with Brainlab showcases the power of usage of Odoo's capabilities to enhance CRM processes and customer engagement. By applying the right technologies and employing their expertise, Netframe achieved remarkable results that empowered Brainlab to excel in their mission of providing world-class online shops and websites to small and mid-sized businesses.
FrontWell Solutions
FrontWell Solutions
The collaborative partnership between Netframe and FrontWell Solutions exemplifies the potential of Odoo in catering to diverse business needs and delivering robust solutions. As FrontWell Solutions continues to leverage the power of Odoo, they are well-positioned to scale their business, optimize their processes, and achieve new heights of success.
Tusing.lv
Tusing.lv
With expert guidance and implementation by Netframe, Tusing successfully embraced Odoo and transformed its online presence. The modern website, equipped with seamless booking functionality and enhanced customer communication, has empowered Tusing to offer an unparalleled experience to its customers.