คำสั่งซื้อ

Rental Status

View a breakdown of rental orders, including pickup dates and times. Orders are tagged with “Quotation” or “Reserved” based on status. Products that are past pickup or drop off time are tagged with a warning.

Invoice Status

View a breakdown of rental orders based on what still needs to be invoiced to clients.

To Do Today

Once orders are confirmed with pickup and dropoff dates and times, tasks are added to the “To Do Today” list automatically.

ตารางเวลา

Rental Periods

Customize various durations of time that products can be rented for.

ค่าเสียหายจากความล่าช้า

Set additional costs to automatically charge for late returns. These can be applied on an hourly or daily basis.

Unavailable Days

Block out specific days where products cannot be picked up or returned.

Minimum Rental Time

Set a minimum duration between pickup and return for all products.

Padded Time

Set a minimum amount of time between two orders where products cannot be rented.

สินค้า

Time-based Pricing

Set pricing for individual products based on different lengths of time. Pricelists can be utilized for individual time periods as well.

Security Time

Temporarily make a product unavailable for a specified amount of time before a scheduled pickup.

Extra Time fees

Apply fines for additional time a product is kept over the reserved time. Fines can be applied on an “Extra Hour” or “Extra Day” basis.

การรายงาน

Rental Analysis

View and present data on confirmed orders and quotations. Use filters and measures to track the number of products picked up and dropped off, total number of products rented, and number of orders placed.

การผสานการทำงาน

Odoo สินค้าคงคลัง icon
สินค้าคงคลัง

การเคลื่อนไหวของระบบเช่าจะบันทึกในประวัติสินค้าคงคลังของคุณ

Odoo Subscriptions icon
Subscriptions

จัดการใบแจ้งหนี้และการชำระเงินที่มีเป็นประจำสำหรับสัญญาเช่าระยะยาว

Odoo Helpdesk icon
Helpdesk

ติดตามคำร้องของลูกค้าจากแบบฟอร์มผู้ติดต่อ และดำเนินการตามเวลาจริง

Odoo บริการภาคสนาม icon
บริการภาคสนาม

จัดทำกำหนดการและติดตามงานเพื่อดำเนินการฝั่งลูกค้า เช่น การซ่อมแซม และการช่วยเหลือ

Odoo การขาย icon
การขาย

วิเคราะห์ผลกำไรของสินค้าที่เช่าโดยจับคู่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับรายได้