เมนู
Technical Training

Technical Training

This course is designed to help partners, integrator, and developers understand the core concepts of the Odoo development process. This course is ideal for developers new to the Odoo environment or for IT professionals eager to learn more about the technical aspects of Odoo.

Please read the Training Agenda and Course Briefing below to know more about the training contents and organization.
This course requires purchase of Odoo Technical Training online course, You can register for the course at following link : https://www.odoo.com/event?tags=[78]

คอร์สส่วนตัว
กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อติดต่อผู้รับผิดชอบ
อัปเดตครั้งล่าสุด 01/06/2023
เวลาเสร็จสิ้น 4 วัน 3 ชั่วโมง 10 นาที
สมาชิก 1267
ระดับสูง พื้นฐาน ปานกลาง
 • Day One: Odoo.sh and Module Introduction
  6Lessons · 4 ชม. 41 นาที
  • Odoo.sh Introduction & Setup
  • Architecture
  • Module Structure
  • [EN] Practical Exercise: Introduction to Odoo.sh and Odoo Development Framework
  • [ES] Ejercicio Práctico: Introducción a Odoo.sh y Desarrollos en Odoo
  • Slides - Day 01
 • Day Two : Module Basics
  7Lessons · 6 ชม. 28 นาที
  • Models
  • Fields
  • Master and Demo Data
  • ORM Basics
  • [EN] Practical Exercise: Models, Fields, Data and ORM Basics
  • [ES] Ejercicio Práctico: Modelos, campos, datos e introducción al ORM
  • Slides - Day 02
 • Day Three: Action, Menu and Security
  5Lessons · 5 ชม. 6 นาที
  • Module Security
  • Actions and Menuitems
  • [EN] Practical Exercise: Module Security, Actions and Menus
  • [ES] Ejercicio Práctico: Seguridad del módulo, acciones y menús
  • Slides - Day 03
 • Day Four : Views
  4Lessons · 4 ชม. 10 นาที
  • Views
  • [EN] Practical Exercise: Views Basics
  • [ES] Ejercicio Práctico: Introducción a las vistas
  • Slides - Day 04
 • Day Five: Advance ORM
  4Lessons · 4 ชม. 15 นาที
  • Advanced ORM Features
  • [EN] Practical Exercise: Advanced ORM
  • [ES] Ejercicio Práctico: ORM avanzado
  • Slides - Day 05
 • Day Six: Advance FIelds
  4Lessons · 3 ชม. 15 นาที
  • Advanced Fields
  • [EN] Practical Exercise: Relational and Computed Fields
  • [ES] Ejercicio Práctico: Campos relacionales y calculados
  • Slides - Day 06
 • Day Seven: Advance Views
  4Lessons · 2 วัน 1 ชม. 55 นาที
  • Advanced Views
  • [EN] Practical Exercise: Advanced Views
  • [ES] Ejercicio Práctico: Vistas Avanzadas
  • Slides - Day 07
 • Day Eight: Inheritance
  5Lessons · 5 ชม. 44 นาที
  • Inheritance
  • Wizards/Transient Model
  • [EN] Practical Exercise: Inheritance and Wizards
  • [ES] Ejercicio Práctico: Heréncia y Wizards
  • Slides - Day 08
 • Day Nine: Reports, qWeb and Website
  6Lessons · 5 ชม. 13 นาที
  • qWeb and Web Templates
  • Reports and qWeb
  • Website Controllers
  • [EN] Practical Exercise: Introduction to QWeb, PDF Reports, Web Templates and Controlles
  • [ES] Ejercicio Práctico: Introducción a QWeb, reportes en PDF, plantillas Web y controladores
  • Slides - Day 09
 • Day Ten: Translation and External API
  5Lessons · 4 ชม. 59 นาที
  • External API
  • Translation
  • [EN] Practical Exercise: External API and Translations
  • [ES] Ejercicio Práctico: API externo y traducciones.
  • Slides - Day 10
 • Extras
  5Lessons · 4 ชม. 11 นาที
  • How to create addendas for Mexican Localization
  • [EN] Practical Exercise: Mexican Localization Addendas
  • [ES] Ejercicio Práctico: Addendas para la localización Mexicana
  • [EN] Odoo Development Tips & Tricks
  • [ES] Consejos y Trucos para Desarrollos en Odoo