เมนู
EMPL, UAB

EMPL, UAB

Specialaus popieriaus ir medžiagų tiekimo srityje besispecializuojanti įmonė veiklą pradėjo 2008 m.

UAB „EMPL“ veiklos kryptis – kokybiško sertifikuoto specialaus popieriaus tiekimas Baltijos ir Rytų Europos regiono įmonėms. Ji siūlo itin platų produkcijos asortimentą – nuo įvairioms pramonės sritims (maisto, medicinos, tabako) skirto filtrinio popieriaus iki popieriaus pašto ženklų gamybai. Be specialaus popieriaus, įmonė taip pat prekiauja specifine pakavimo įranga: arbatos filtrinių pakelių formavimo įrenginiais ir banderoliavimo įrenginiais grupinėms pakuotėms rišti, popierinėmis ir plastikinėmis pakavimo juostomis, skirtomis šiems įrenginiams.

JSC "EMPL" started its activity in 2008 and is specializing in the supply of specialty papers and materials.

JSC "EMPL" focuses on the supply of high quality certified specialty papers to the Baltic and Eastern European companies. It offers a very wide range of products - from industrial sectors (food, medical, tobacco) to filter paper and postal paper to the production of stamps.

In addition to specialty papers, the company also sells specific packaging equipment such as tea filter paper, tea filter paper and paperboard.

The company also offers specialized equipment for tea packet formers and banding machines for group packaging, paper and plastic packaging tapes for these machines.