เมนู

ช่วยเหลือ

1

How do i change date format in export all or export in purchase module in odoo 14

Avatar
jo

Hi , i am using odoo 14 community edition i want to change the date format in export all or export function right now its coming as 

2022-01-05
i want to make it as 05-jan-22 how can this be possible from front end or using python code 
Thank you

สนามนี้ถือเป็นภาพที่ใช้เป็นสัญลักษณ์สำหรับการติดต่อนี้ จำกัด 1024x1024px
ยกเลิก
2Answers
0
Avatar
Sahar Dagher
Best Answer

try to change date format from language (settings-->Translations--> languages)


สนามนี้ถือเป็นภาพที่ใช้เป็นสัญลักษณ์สำหรับการติดต่อนี้ จำกัด 1024x1024px
ยกเลิก
-1
Avatar
KOMIT COMPANY LIMITED, Jean-Charles Drubay
Best Answer
1ความคิดเห็น
สนามนี้ถือเป็นภาพที่ใช้เป็นสัญลักษณ์สำหรับการติดต่อนี้ จำกัด 1024x1024px
ยกเลิก
Avatar
jo
-

but still no answer