Nossas Referências

Aprovada por milhões em todo o mundo

Mapa Mundi

References by Industries

Referências por País

BumanIT
BumanIT
Buman IT LLC is official Odoo partner in Mongolia. We’re responsible for installation, implementation and support services of Odoo system in different business areas using outstanding methods and management strategies to improve business process and increase annual profit of our customers.

Буман АйТи ХХК нь Odoo -ын Монгол дахь албан ёсны төлөөлөгч компани юм. Бид хамгийн шалгарсан шилдэг арга, менежментийг хэрэглэн Odoo системийг хэрэглэгчдийнхээ бизнесийн талбар, онцлогт нийцүүлэн тохируулж суулгах, байнгын дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, бизнесийн үр ашгаа нэмэгдүүлэхэд нь туслах үйлчилгээ үзүүлдэг.