القائمة

مراجعنا

يثق بنا الملايين حول العالم

المراجع حسب المجالات

المراجع حسب الدولة

Orienta Campus Srl
Orienta Campus Srl التعليم
Orienta Campus è, insieme alla consociata IRSAF srl, un ente privato di formazione accreditato dall’Università Telematica E Campus, che eroga corsi di formazione con elevato standard qualitativo. L’offerta è composta da corsi di Laurea in Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere, Psicologia. In aggiunta, la Divisione Mondo Scuola si dedica esclusivamente alla formazione e all’aggiornamento professionale dei Docenti e aspiranti tali, proponendo Master di I° e II° grado, Master concorsuali, Master in area sanitaria, corsi di formazione in area IT e in Inglese.