In this video, learn how to use workcenters and routings in Odoo.
Views
6396 Tổng lượt xem
4692 Lượt xem của thành viên
1705 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
3 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn
1. How many routings can I link to each BoM?
2. Which feature do I need to enable to work with routings and work centers?