In this video, learn the fundamental basics of Odoo's amazing open-source Website Builder, and how to properly set up a beautiful webpage (and theme) for your company/business in just a few clicks!

Views
14493 Tổng lượt xem
7341 Lượt xem của thành viên
7152 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
5 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn