In this video, learn how to properly manage URLs with Odoo's amazingly easy-to-use Website application. Discover how easy it is to change/shorten URLs for social media purposes and see how simple it can be to navigate to different languages directly through the URL - and much, much more!

Views
9417 Tổng lượt xem
5549 Lượt xem của thành viên
3871 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
2 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn