In this video, you'll learn how to quickly and easily create informative, engaging, and truly beautiful surveys that you can give to your customers and/or employees. Learn all about Odoo's user-friendly interface, amazing features, and Survey templates that can help anyone build brilliant surveys in just a few clicks.

Giao diện
3852 Tổng lượt xem
3852 Lượt xem của thành viên
0 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
2 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn