In this video, learn how to manage sales teams in Odoo and how to split them according to your business needs.
Views
17426 Tổng lượt xem
13808 Lượt xem của thành viên
3619 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
3 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn