In this video, learn the basics of Odoo Project.
Views
7794 Tổng lượt xem
5759 Lượt xem của thành viên
2040 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
1 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn
1. My project contains dozens of tasks and I can't find the one I need by using the search feature (I don't remember its name). How could I avoid this problem in the future?
2. I want to sort my project into several stages. What can I do?