In this video, learn how to create and manage multiple pricelists in Odoo.
Views
11259 Tổng lượt xem
8699 Lượt xem của thành viên
2560 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
5 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn