PoS Configuration for Restaurant

80 XP
In this video, learn how to configure your Restaurant in Odoo.
Views
3775 Total Views
3629 Members Views
146 Public Views
Hành động
0 Thích
0 Không thích
5 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Share by mail

Vui lòng đăng nhập to share this video by email.

Đã nhúng trong trang web của bạn