MRP Basics & Your First Manufacturing Order

60 XP
In this video, learn how to use Odoo's MRP apps and create your first manufacturing order.
Views
5835 Total Views
4721 Members Views
1127 Public Views
Hành động
0 Thích
0 Không thích
2 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Share by mail

Vui lòng đăng nhập to share this video by email.

Đã nhúng trong trang web của bạn