MRP Basics & Your First Manufacturing Order

60 XP
In this video, learn how to use Odoo's MRP apps and create your first manufacturing order.
Views
8524 Tổng lượt xem
5759 Lượt xem của thành viên
2768 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
5 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn