Managing Quality Checks

100 XP
In this video, learn how to manage quality with Odoo.
Views
2886 Total Views
2775 Members Views
111 Public Views
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Share by mail

Vui lòng đăng nhập to share this video by email.

Đã nhúng trong trang web của bạn
2. My materials need to pass a quality check before entering my stock. On which operation should the quality check take place?