In this video, learn how to manage quality with Odoo.
Views
6487 Tổng lượt xem
4268 Lượt xem của thành viên
2220 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn
2. My materials need to pass a quality check before entering my stock. On which operation should the quality check take place?